ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีชุมชนนาแปลงใหญ่ต่อเนื่อง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะพร้อมให้คำแนะนำแนวทางแก่เกษตรกรตำบลโคกงามและตำบลป่าหวายนั่งจำนวน 94 รายที่เข้าร่วมโครงการในการจัดเวทีชุมชนนาแปลงใหญ่ต่อเนื่อง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ณ ศาลาวัดบ้านป่าหวายนั่ง ตำบลป่าหวายนั่ง มีนายประไพ คำสงค์ และนายชุมพล บุญวิเศษ นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดเวที ร่วมกับวิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

29 มกราคม 61 02:18:08