ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สัมมนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรแกนนำกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ นำเกษตรกรแกนนำจำนวน 20 ราย ร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรแกนนำกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น ร่วมกับเกษตรกรแกนนำจากทั้ง 26 อำเภอ จำนวนกว่า 565 คน มี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการสัมมนา ซึ่งหลักสูตรในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิต ,การจัดทำบัญชีครัวเรือน,ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากเกษตรกรต้นแบบ โดยในส่วนอำเภอบ้านฝางจะได้จัดการอบรมเกษตรกรร่วมโครงการอีกจำนวน 180รายในวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ้านฝาง

29 มกราคม 61 02:15:02