ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

รับการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร จากคณะนิเทศงานสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 22 มกราคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์ นวส.ชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่ รับการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร จากคณะนิเทศงานสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง นำโดยนายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะทีมนิเทศสาย3 ที่ได้มาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการต่างๆที่กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญในระดับพื้นที่ พร้อมการรายงานผลและรับฟังปัญหาการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อหาแนวทางแก้ไขในโอกาสต่อไป

 

29 มกราคม 61 01:58:46