ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมต้อนรับและร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหว

วันที่ 19 มกราคม 2561  นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์ และนายสุนันทาโรจนชาลี นวส.ชำนาญการ ร่วมต้อนรับและร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  เป็นการให้ความรู้ด้านการสหกรณ์และกระบวนการกลุ่มกับการพัฒนาอาชีพแก่คณะกรรมการและสมาชิกศูนย์ฯจำนวน 20 ราย โดยมีผู้จัดการสหกรณ์โคนม ขอนแก่น จำกัด ,เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาที่ดิน,และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ศพก.บ้านดอนหัน ตำบลบ้านฝางอำเภอบ้านฝาง

 

29 มกราคม 61 01:51:10