ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2561

วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2561 แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยจำนวน 100 ราย จาก 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านฝาง ชุมแพ หนองเรือและอำเภอน้ำพอง โดยมีนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง นายวีระศักดิ์ ธิถา นวส.ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น และนางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ ร่วมดำเนินการ มีเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการ สวพ.ขอนแก่น บรรยายความรู้วิชาการ และนายสุรวงศ์ พลศักดิ์ ว่าที่เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาพืชไร่(อ้อย)ปี 2561 เป็นวิทยากรเกษตรกร ในครั้งนี้ พร้อมศึกษาดูงานในแปลงอ้อยต้นแบบ ณ บ้านโสกดั่ง ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง.

 

 

29 มกราคม 61 01:40:03