ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ถ่ายทอดความรู้โครงการรบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมลดต้นทุน เชื่อมโยงตลาด

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยนายชุมพล บุญวิเศษ นางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส ชำนาญการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่จัดอบรมถ่ายทอดความรู้โครงการรบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เน้นการลดต้นทุนการผลิตและการเชื่อมโยงตลาดแปลงใหญ่ปี 2564 โดยมีเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยและกลุ่มมันสำปะหลัง จำนวน 70 ราย เข้ารับการอบรม ณศาลาวัดป่าหวายนั่ง ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง

26 มกราคม 64 07:19:11