ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีทำแผนการผลิตและปรับปรุงข้อมูลแปลงใหญ่

วันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดเวทีทำแผนการผลิตและปรับปรุงข้อมูลแปลงใหญ่ ปี 2562 2563 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ปี 2564 แก่เกษตรกร จำนวน 132 ราย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ้านฝาง มีนายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง เปิดการจัดเวทีและพบปะมอบแนวทางแก่เกษตรกรผู้ร่วมงาน มีนายชุมพล บุญวิเศษ นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ร่วมถ่ายทอดความรู้

26 มกราคม 64 06:45:50