ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดการอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาสินค้าอาหารเกษตรปลอดภัย ปี 64

วันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดการอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาสินค้าอาหารเกษตรปลอดภัย ปี 64 ให้ได้มาตรฐานปลอดภัย แก่เกษตรกรรวม 20 ราย โดยนางสาวพัชรินทร์ ทุมแก้ว และนางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว นวส.ปฏิบัติการ ร่วมถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

26 มกราคม 64 06:38:27