ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดการอบรมโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรแล

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านฝาง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดการอบรมโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2560  แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่  อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน สมาร์ทฟาร์มเมอร์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 100 ราย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เป้าหมายของกระทรวงเกษตรฯอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยมีนายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝางเป็นประธาน มีนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝางกล่าวรายงานและชี้แจงโครงการฯ การอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเหล่าวิทยากรกระทรวงเกษตรฯ อาทิเช่น กรมวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และธกส.

 

28 กันยายน 60 15:27:01