ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตร

วันที่ 19 กันยายน 2560 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอบ้านฝางจำนวน 93 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง เพื่อสำรวจถึงความพึงพอใจ ปัญหาด้านปัจจัยการผลิตและข้อเสนอต่างๆ เป็นต้น

 

 

28 กันยายน 60 15:22:23