ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โบราณสถานโนนแท่น

โบราณสถานโนนแท่น

ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง ขอนแก่น

 

 

        มีเนื้อที่ทั้งหมด 10 ไร่ เป็นโบราณสถานในช่วงสมัยวัฒนธรรมลพบุรี ซึ่งเป็นชุมชนโบราณที่มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยทราวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 14 -15 ได้ประกาศขึ้นเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 วันที่ 8 มีนาคม 2478 ประกาศกำหนดขอบเขตโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 74 ตอนที่ 96 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2500

19 ตุลาคม 58 16:41:14