ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดหนองบัว จัดประชุมสมาชิกผู้ปลูกข้าวโพด เพื่อหาแนวทาง ข้อตกลงในการบริห

วันที่ 19 กันยายน 2560 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดหนองบัว นำโดยนายสมหมาย สีดาคุณ ประธานกลุ่มฯ จัดประชุมสมาชิกผู้ปลูกข้าวโพด เพื่อหาแนวทาง ข้อตกลงในการบริหารจัดการโรงคัดแยกผลผลิตที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณมาเพื่อยกระดับรายได้ เพิ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร มีนายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง ดร.สมศักดิ์ คุณเงิน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง และนายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ ร่วมชี้แจงรายละเอียด แลกเปลี่ยนรวมทั้งการหาแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ณ โรงคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง

 

28 กันยายน 60 15:14:10