ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

พิธีส่งมอบปัจจัยการผลิตของเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรร

วันที่  6 กันยายน 2560 เวลา 09:00 น. ณ หอประชุมอำเภอบ้านฝาง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีส่งมอบปัจจัยการผลิตของเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2560 โดยนายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธาน มีดร.สมศักดิ์ คุณเงิน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ในฐานะประธานคณะทำงานรับผิดชอบพื้นที่อำเภอบ้านฝาง พบปะ ให้คำแนะนำเกษตรกรในการส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอบ้านฝางจำนวน 93 ราย ครั้งนี้ ได้แก่ กระถางพลาสติกสำหรับปลูกมะนาว และพันธุ์ปลาดุก โดยขณะนี้ยังมีปัจจัยการผลิตคือไก่พันธุ์พื้นเมือง ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ มีนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝางกล่าวต้อนรับพร้อมส่วนราชการหลายภาคส่วนที่มาร่วมงานครั้งนี้....

 

28 กันยายน 60 14:59:16