ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี

 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานในการปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านฝาง กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 2 ชุมชน ซึ่งสามารถผลิตปุ๋ยได้ชุมชนละ 6,625 กระสอบ (40กก.) พร้อมจัดตั้งกองทุนปุ๋ยเพื่อความยั่งยืนของแต่ละหมู่บ้าน

 

27 สิงหาคม 60 22:34:10