ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลป่่ามะนาว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางสาวนภาพร  ทองศรี  นวส.ปฏิบัติการ เยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังโพน  หมู่ที่ 6 ตำบลป่ามะนาว มีนางจำปี  สกุลเสน  เป็นประธานกลุ่ม  กิจกรรมผลิตผ้าฝ้าย และยังเป็นสินค้า โอท็อป ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านฝางอีกด้วย

 

25 พฤศจิกายน 62 15:48:51