ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ตรวจเยี่ยมเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF ตำบลป่่ามะนาว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางนภาพร  ทองศรี  นวส.ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะ พร้อมให้คำแนะนำ เกษตรกรรุ่นใหม่ ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ตำบลป่ามะนาว ที่มีการประกอบกิจกรรมในพื้นที่ อาทิ โรงเรือนเห็ด การปลูกมะนาว มะม่วง เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรรุ่นใหม่นั้น เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรที่จะขับเคลื่อนการเกษตรไทยในการแข่งขันในระดับต่างๆในอนาคต

 

 

25 พฤศจิกายน 62 15:49:51