ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ตรวจพื้นที่ภัยแล้งตำบลหนองบัว

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นางดวงจินตน์  เอระน้อย  นวส.ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามพื้นที่ประสบภัยแล้งตำบลหนองบัว เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่แสดงเจตจำนงในการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านพืช โดยความแห้งแล้งนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวทำให้การเก็บเกี่ยวข้าวได้ผลผลิตที่น้อยลงอย่างน่าใจหาย แม้จะมีรวงข้างออกมาก็ตามแต่เมล็ดข้าวที่ได้กลับลีบ เล็ก ไม่เต็มเมล็ด

 

25 พฤศจิกายน 62 15:31:17