ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดการฝึกอบรมเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดการฝึกอบรมเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐพอเพียงภายใต้โครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2560 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 200 คน โดยมีนายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานพร้อมทั้งได้มอบแนวทางและปัจจัยการผลิตให้กับตัวแทนผู้เข้าอบรมฯ มีนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ พร้อมวิทยากรจากประมงอำเภอ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นโครงการตามแผนบูรณาการและสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ณ หอประชุมอำเภอบ้านฝาง

 

27 กรกฎาคม 60 11:43:40