ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วางแผนการผลิตแก่กลุ่มศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลโคกงาม

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ พบปะกลุ่มศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลโคกงาม เพื่อวางแนวทางและวางแผนการผลิตที่เหมาะสมแก่กลุ่มเกษตรกร ในการผลิตและการตลาด ณ บ้านโสกดั่ง ตำบลโคกงาม

 

27 ตุลาคม 62 15:48:30