ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เกษตรจังหวัดขอนแก่นประชุมชี้แจงในรายละเอียดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

วันพฤหัสบดีที่  6 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ  ขอดจันทึก  เกษตรจังหวัดขอนแก่นประชุมชี้แจงในรายละเอียดที่ต้องให้ความสำคัญและความถูกต้องของเอกสารต่างๆที่ต้องใช้ในการขอรับสนับสนุนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง  เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯผ่านการพิจารณาในระดับอำเภอไปสู่ในระดับจังหวัดด้วยความเรียบร้อย พร้อมมอบหมายให้นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก ผู้ประสานจังหวัด ตรวจติดตามให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด มีนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝางและคณะให้การต้อนรับ

 

27 กรกฎาคม 60 11:10:19