ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ชี้แจงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ในการ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ชี้แจงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ในการประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านฝาง เพื่อสร้างความเข้าใจในตัวโครงการที่ต้องอาศัยความมีส่วนร่วมของชุมชนมากที่สุด พร้อมโครงการต่างๆของกรมส่งกสริมการเกษตรที่ต้องขับเคลื่อนและบูรณาการในพื้นที่ผ่านผู้นำชุมชนทอ้งถิ่น

 

27 กรกฎาคม 60 10:51:22