ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ บ้านดอนหัน ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝางสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการหลายภาคส่วน และได้ปลูกต้นดาวเรืองเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 ภายในงานมีเกษตรกรเข้าร่วมงานทั้งหมดรวม 235 คน มีการจัดสถานีเรียนรู้ทั้งหมด 4 สถานี ดังนี้.    

 ​1.)สถานีการปรับปรุงบำรุงดิน (สนง.พัฒนาที่ดินขอนแก่น)   

  2.)สถานีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (ศูนย์ส่งเสริมฯด้านอารักขาพืชขอนแก่น)          

  3.)สถานีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (กศน.อำเภอบ้านฝาง)

. 4.)สถานีการลดการใช้สารเคมีในการผลิตพืช(สวพ.3 กรมวิชาการเกษตร)           

มีกิจกรรมเสริมจำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้.      

1.) บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร (ศูนย์จักรกลเกษตรฯ จังหวัดร้อยเอ็ด).  

2.)การดูแลรักษาสัตว์ทั่วไป(สนง.ปศุสัตว์อำเภอบ้านฝาง).

3.)หลักการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว(ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น)   

4.)การทำบัญชีครัวเรือน (สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์).  

5.)บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าOtop ชุมชน

.

 

 

 

22 มิถุนายน 60 22:58:16