ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประเมินผลการดำเนินงานGAP พืชผัก อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13:30 น. ณ ศาลากลางบ้านหนองบัว นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการบริหารจัดการหลังเข้าร่วมโครงการ GAP พืชผัก(ข้าวโพดฝักสด) เป็นเกษตรกรจำนวน 50 ราย ตำบลหนองบัว หมู่ที่ 4,7,8,10,11 โดยได้ชี้แจงด้านนโยบายเกษตรภาครัฐ กระบวนการกลุ่ม พร้อมจัดทำแบบประเมินข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่3 (Big Farm) เพื่อประเมินและสร้างการรับรู้ต่อเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร

 

 

 

 

 

 

28 มิถุนายน 60 22:19:31