ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอบ้านฝาง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 75 ราย จากทุกหมู่บ้านในอำเภอบ้านฝาง มีนายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการหลายภาคส่วน มีนายครรชิต คนสมของ ปภ.จังหวัดขอนแก่นและนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยการเกษตร การพัฒนาอกม.และการจัดทำแผนการผลิต(IFPP) ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองสู่ความเป็น Smart Farmer ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

28 มิถุนายน 60 22:32:05