ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

17 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ออกหน่วยบริการ ตามหน่

17  มิถุนายน  2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ออกหน่วยบริการ ตามหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ฯและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯณ รร.บ้านคำหญ้าแดง ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จัดบริการได้แก่ ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี2559  แนะนำความรู้การผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคพืชพร้อมแจกจ่ายหัวเชื้อราไตรโครเดอร์มาให้ผู้นำชุมชนนำไปขยยายผล  การจัดนิทรรศการความรู้การปลูกข้าวและป้องกันกำจัดศัตรูข้าวตลอดจนแจกจ่ายปัจจัยการผลิตได้แก่ ต้นพันธุ์มะรุม,มะละกอพันธุ์ดี รวมจำนวน 200 ต้น บริการในงานดังกล่าว

 

 

 

20 มิถุนายน 59 09:00:06