ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายมนวัฒน์  บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดินและปุ๋ยชุมชน และกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้แก่เกษตรกรสมาชิกศดปช. ณ ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น เป็นการทบทวนบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และสมาชิกศูนย์ฯ รวมทั้งการทบทวนการตรวจวิเคาระห์ดินและความอุดมสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุในดินโดยการใช้ชุดตรวจตรวจค่าวิเคราะห์ เพื่อนำไปขยายผลในพื้นที่ ครั้งนี้นายทรงพันธ์  จันทร์สว่าง  เกษตรจังหวัดขอนแก่น ได้มาพบปะ ให้กำลังใจ พร้อมชี้แนวทางการพัฒนาการทำงานของเจ้าหน้าที่ตามบทบาทและสถานการณ์ปัจจุบัน

 

26 มีนาคม 62 09:03:56