ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศษฐกิจพอเพียง

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายสุนันทา  โรจนชาลี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  ตามวิถีเกษตรกรรม เทคนิคการทำเกษตรปลอดภัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ในโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านฝาง ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตและการพัฒนาหมู่บ้านสมดุล ตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ณ บ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

 

26 มีนาคม 62 08:46:27