ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมผู้นำท้องที่ เตรียมการจัดงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 10 มีนาคม  2562 นายภูมิศักดิ์  เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ  รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมผู้นำท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมการจัดงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง โดยได้ชี้แจงรายละเอียดและมอบหมายหน้าที่แก่ผู้นำที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปวางแผนการทำงานให้ทันตามกำหนดเวลา ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

26 มีนาคม 62 08:35:03