ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

รับการนิเทศงานจากเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ รับการออกติดตามนิเทศงานโครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยนายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมทีมนิเทศ ในประเด็งบประมาณรายจ่ายประจำปี รายจ่ายจังหวัด กลุ่มจังหวัด และนโยบายเร่งด่วน อาทิเช่นการปฏิบัติงานและการวางแผนตามระบบส่งเสริมการเกษตร ผลการเบิกจ่ายเงินอำเภอบ้านฝาง การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ และเกณฑ์ตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง

 

28 กุมภาพันธ์ 62 15:55:59