ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ระดับอำเภอและระดับตำบล

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ระดับอำเภอและระดับตำบล ครั้งที่ 2 / 2562 ในการชี้แจงรายงานการลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ และการพิจารณาผล เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการฯ โดยนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ต่อคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อรับรองสิทธิ์ตามขั้นตอนต่อไป โดยอำเภอบ้านฝางมีเกษตรกรผ่านการรับรองสิทธิ์โครงการ จำนวน9 ราย พื้นที่ 47 ไร่ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาตกต่ำในปัจจุบัน

 

28 กุมภาพันธ์ 62 15:33:01