ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สร้างการรับรู้ “การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤด

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ “การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา พร้อมส่งเสริมเกษตรกรปลูกอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลผลิตยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด
            ที่ ศูนย์คัดแยกข้าวโพดฝักสด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวโพดฝักสด ตำบลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น และนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ “การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจะสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานให้สอดคล้องกัน โดยมุ่งเน้นลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรัง เพื่อลดปริมาณผลผลิตข้าวที่ล้นตลาดและเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด
            เกษตรจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศว่า ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมอาหารสัตว์จำนวนมาก และมีความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศปีละประมาณ 8 ล้านตัน ในขณะที่ผลิตได้ปีละ 4 ล้านตันเศษ ๆ อีกส่วนต้องนำเข้าจากต่างประเทศ จึงทำให้เสียโอกาส เนื่องจากว่าประเทศไทยมีความเหมาะสมที่จะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ไม่น้อย ถ้าไม่เจอวิกฤตในเรื่องน้ำ ส่วนเรื่องของการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระยะยาวนั้น เกษตรจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า ต้องมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ๆ จากเป็นส่วนผสมที่มีต้นทุนค่อนข้างถูก สำหรับจังหวัดขอนแก่นมีเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 911 ราย พื้นที่ 5,434 ไร่

 

31 มกราคม 62 07:35:51