ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

วันที่ 29 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะพร้อมชี้แนะแนวทางแก่ผู้เข้าอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ณ ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนหนองบัว ครั้งนี้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านดินปุ๋ย การตรวจธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามค่าวิเคราะห์ดินและการแปรผลโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น มีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 ราย

31 มกราคม 62 07:20:35