ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ขยายผลจากโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงหลังนา ปี 2561

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ผลผลิตจากกองทุนเมล็ดพันธ์ุโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงหลังนา ปี 2561 ตำบลบ้านฝาง ตำบลบ้านฝางแก่เกษตรกร 3 ราย จำนวน 30 กิโลกรัม.

 

31 มกราคม 62 06:58:14