ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบรับรองสิทธิ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรชาวสวนยางพาร

วันที่ 21 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่มีพื้นที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบรับรองสิทธิ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรชาวสวนยางพาราอำเภอบ้านฝาง ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการ เพื่อ นำเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการพิจารณารับรองสิทธิ์ตามขั้นตอนต่อไป

 

30 มกราคม 62 07:17:51