ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมอบรมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการระดับจังหวัด

วันที่ 12 -14 กันยายน 2561 นายมนวัฒน์  บุณยพรหม และนางธัญญรัตน์ ทีสุกะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมอบรมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการระดับจังหวัด โครงการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อสร้างการพัฒนาในงานประชาสัมพันธ์ระดับอำเภอและสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม วาลี วัลเลย์ ฮอลล์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

 

 

24 กันยายน 61 05:32:23