ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมประชุมพิจารณาตัวแทนเข้าประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ปี 2561

วันที่ 17 สิงหาคม  2561 นายพรศิลป์  พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง  ร่วมประชุมพิจารณาการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  "จังหวัดสะอาด"  ปี 2561 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านฝาง และได้คัดเลือกเทศบาลตำบลแก่นฝางเป็นตัวแทนของอำเภอเข้าร่วมการประกวดในระดับจังหวัดต่อไป มีนายณัฐวุฒิ  ถุนนอก  นายอำเภอบ้านฝาง  เป็นประธาน   ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้นที่ 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง

 

27 สิงหาคม 61 19:32:48