ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ Operation Team ครั้งที่ 2 /

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายพรศิลป์  พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ Operation Team ครั้งที่ 2 / 2561 โครงการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร  จำนวน 31 โครงการ การจัดทำแผนเฝ้าระวังระดับพื้นที่ การสำรวจรายชื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ผ่านการอบรมด้านการเกษตรแยกเป็นรายหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าสู่มาตรการฟื้นฟูส่งเสริมอาชีพและรายได้ การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 มีว่าที่ร้อยตรีสุขุม  ดลโสภณ ปลัดอาวุโสเป็นประธานการประชุม  ณ ห้องบุญทันตา ชั้น ที่ 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง

 

 

 

27 สิงหาคม 61 19:23:24