ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เกษตรอำเภอบ้านฝางจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนโคกงาม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะ ประชาสัมพันธ์ชี้แจงพร้อมให้กำลังใจเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนโคกงาม ครั้งที่ 2 ณ วัดบ้านโนน ตำบลโคกงาม ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้เสนอความต้องการใน 8 กรอบกิจกรรม ให้ผ่านการเห็นชอบโดยชุมชน ก่อนเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอพิจารณาต่อไป มีเกษตรกรร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 250 คน.

 

26 กรกฎาคม 61 20:36:42