ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เกษตรอำเภอบ้านฝางจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนบ้านเห

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะ ประชาสัมพันธ์ ให้กำลังใจและชี้แจงรายละเอียด ในการจัดเวทีประชาคมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนบ้านเหล่า1 ครั้งที่ 2  ณ วัดโพนเลา หมู่3 ตำบลบ้านเหล่า มีเกษตรกรเข้าร่วม 250 คน เพื่อให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรได้เสนอความต้องการดำเนินการเบื้องต้น ผ่าน 8 กรอบกิจกรรมของโครงการ ที่จะต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอต่อไป

26 กรกฎาคม 61 20:33:53