ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เกษตรจังหวัด ติดตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพ ตำบลป่าหวายนั่ง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ท. วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พบปะให้กำลังใจเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรฯ ชุมชนป่าหวายนั่ง รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการอบรม มีนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง และนายชุมพล บุญวิเศษ นวส.ชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับ                 

 

26 กรกฎาคม 61 20:24:29