ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนบ้านเหล่า 2 รุ่นที่ 3 ตำบ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายมนวัฒน์  บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนบ้านเหล่า2 รุ่นที่ 3  วันสุดท้ายพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรมจำนวน 50 คน  ณ วัดโพธิ์ตาล หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านเหล่า

 

26 กรกฎาคม 61 20:15:43