ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนบ้านฝาง 2 รุ่นที่ 4

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายสุนันทา โรจนชาลี นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนบ้านฝาง 2 รุ่นที่ 4  วันสุดท้าย พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรมจำนวน 50 คน  ณ ศพก.อำเภอบ้านฝาง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 11  ตำบลบ้านฝาง

 

26 กรกฎาคม 61 20:09:46