ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนโคกงาม รุ่นที่ 3

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางดวงจินตน์ เอระน้อย นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนโคกงาม รุ่นที่ 3  เกษตรกรรับการอบรมจำนวน 50 คน  ณ ศาลากลางบ้านโสกดั่ง หมู่ที่ 3  ตำบลโคกงาม

 

26 กรกฎาคม 61 20:06:17