ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายอำเภอบ้านฝาง ติดตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพฯ ตำบลหนองบัว

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง ติดตามพบปะให้กำลังใจเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลหนองบัว ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP ชุมชนหนองบัว  ตำบลหนองบัว มีนายพรศิลป์  พันธ์วงศ์  เกษตรอำเภอบ้านฝางพร้อมนายภูมิศักดิ์  เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการร่วมให้การต้อนรับ

26 กรกฎาคม 61 19:54:50