ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนตำบลโนนฆ้อง รุ่นที่ 4

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางสาวพรรณทิพา  ทองคำเปลว นวส.ปฏิบัติการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนตำบลโนนฆ้อง รุ่นที่ 4  วันที่สอง เกษตรเข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน   ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหินฮาว  หมู่ที่ 4 ตำบลโนนฆ้อง

 

26 กรกฎาคม 61 19:48:32