ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนตำบลโนนฆ้อง รุ่นที่ 3

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นางสาวพรรณทิพา  ทองคำเปลว นวส.ปฏิบัติการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนตำบลโนนฆ้อง รุ่นที่ 3  พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 50 คน        ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหินฮาว  หมู่ที่ 4 ตำบลโนนฆ้อง

26 กรกฎาคม 61 19:00:21