ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ถ่ายทอดความรู้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าวโพดแปลงใหญ่) ครั้งที่ 3

วันที่ 24 มกราคม 2561นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะและมอบแนวทางการพัฒนาแก่เกษตรกรจำนวน 50 ราย ในการถ่ายทอดความรู้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าวโพดแปลงใหญ่) ครั้งที่ 3 ณ โรงคัดแยกข้าวโพดฝักสด หมู่7 ตำบลหนองบัว มีนายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นายสุนันทา โรจนชาลี และนายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ ร่วมถ่ายทอดความรู้

29 มกราคม 61 02:25:05