ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เกษตรจังหวัดขอนแก่น ประชุมเกษตรอำเภอ กรณีพิเศษ

วันที่ 10 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ประชุมเกษตรอำเภอ กรณีพิเศษ เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการและเปิดโครงการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กิจกรรมการเลี้ยงจิ้งหรีด

วันที่ 9 กันยายน 2561 นางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว นวส.ปฏิบัติการ ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการและเปิดโครงการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กิจกรรมการเลี...

ร่วมจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าประชารัฐร่วมใจจิตอาสาคืนผืนป่าให้ชุมชน ตำบลโนนฆ้อง

วันที่ 7 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝางร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหรือ ศบกต. ตำบลโนนฆ้อง และภาคส่วนภาคีเครือข่าย จั...

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team,OT) ครั้งที่ 3

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบุญทันตา ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่...

ร่วมการประชุมซักซ้อมแผนงานการฝึกอบรมตามโครงการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้เ

วันที่ 5 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมซักซ้อมแผนงานการฝึกอบรมตามโครงการสร้างการรับรู้การ...

อบรมวิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ให้กับผู้ได้รับมอบหมายในการทำบัญช

วันที่ 5 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะ ชี้แจงและเปิดการอบรมวิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ใ...

ต้อนรับผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 4 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนจากสำนักส่งเสริมพัฒนากา...

มอบเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรรางวัลชมเชยระดับประเทศ ปี 2561 เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาพืชไ

วันที่ 4 กันยายน 2561 นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง มอบเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรรางวัลชมเชยระดับประเทศ ปี 2561 เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สา...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ฯประจำเดือนกันยายน 2561 กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ฯ

วันที่ 4 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมชี้แจงข้อราชการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการเกษตร ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่...

อบรมการจัดทำแผนที่โซนนิ่ง

วันที่ 3-4 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้นฝาง มอบหมายให้นายสุนันทา โรจนชาลี และนายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ เข้ารับการอบรมการทำแผ...