ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมประชุมงานประจำปี อำเภอบ้านฝาง ปี 2562

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้ นายชุมพล บุญวิเศษ นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานบุญคูณลาน ...

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านฝาง บ้านดอนหัน ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝางสำนักงานเกษตรอำเภ...

สศก.กรุงเทพฯ ลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรทฤษฎีใหม่ 60

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ ลงพื้นที่อำเภอบ้านฝางในการสัมภาษณ์ เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ 5 ...

ประชุมสำนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ (dm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำเดือน(dm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ในการร่วมวางแผนการปฏิบัต...

สร้างการรับรู้ “การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤด

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ “การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”ตามโครงการสานพลังปร...

อบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

วันที่ 29 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะพร้อมชี้แนะแนวทางแก่ผู้เข้าอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ...

เกษตรอำเภอบ้านฝางถ่ายทอดความรู้ในการอบรมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 29 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการอบรมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด...

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2 /2562

วันที่ 29 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให...

ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่และโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตำบลโ

วันที่ 23 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ร่วม...

ร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

วันที่ 23 มกราคม 2562 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ณ บ้านกุดพังเครือ ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน...