ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ครั้งที่ 1 ปี 2662

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พบปะ ชี้แนะแนวทางการพัฒนาและเปิดการอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรการปราดเปรื่อง (Smart far...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ใน...

ร่วมปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียนรายงานตัวผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา อำเภอบ้านฝาง

วันที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 8:00 น. ณ สถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภา หอประชุมอำเภอบ้านฝาง นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการรว...

ร่วมเปิดงานวันสาธิตและจัดทำแปลงสาธิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมการจัดงานวันสาธิตและการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภายใต้โครงการสานพลัง...

ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่และโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตำบลป

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่และโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน วันที่...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ในการว...

พิธีมอบบัตรเกษตรสุขใจโครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ปี 2561

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30น. ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านฝาง นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็...

ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ผู้ช่วยสารวัตร ประจำเดือนธันวาคม 2561

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ้านฝาง นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมพร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนเพื่อชี้แจ...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ในการวางแผน...

ร่วมต้อนรับคณะผู้ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินรับรองแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์จากกรมการข้าว

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายสุนันทา โรจนชาลี นวส.ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ให้ร่วมต้อนรับคณะผู้ฝึกอบรมหลักสูตรผ...