ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ฝึกอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุ

วันที่ 18 เมษายน 2562 นายสุนันทา โรจนชาลี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมฝึกอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิท...

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เดือนเมษายน 2562

วันที่ 2 เมษายน 2562 นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสา...

ติดตามผลผลิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูกาลทำนา

วันที่ 2 เมษายน 2562 นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมนายชุมพล บุญวิเศษ นวส.ชำนาญการ...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm)

วันที่ 1 เมษายน 2562 นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำสัปดาห์(...

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดินและปุ๋ยชุ...

เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศษฐกิจพอเพียง

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายสุนันทา โรจนชาลี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง...

ประชุมผู้นำท้องที่ เตรียมการจัดงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 10 มีนาคม 2562 นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นวส.ชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมผู้นำท้องที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมการจั...

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ติดตามสถานการณ์น้ำอำเภอบ้านฝาง

วันที่ 10 มีนาคม 2562 นายสุนันทา โรจนชาลี นวส.ชำนาญการ พร้อมนางสาวพรรณทิพา ทองคำเปลว นวส. ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ จังตระกุล ...

กลุ่มเกษตรกรอำเภอบ้านฝาง ร่วมจำหน่ายสินค้าในงานมหกรรมสินค้าอินทรีย์ วิถีธรรมชาติ

วันที่ 7 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ เข้าร่วมงานและจำหน่ายสินค้าในงานมหกรรมสินค้าอินทรีย...

ประชุมประจำสัปดาห์(wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายภูมิศักดิ์ เจริญทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำสัปดาห์...