ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมการจัดทำแผนที่โซนนิ่ง

วันที่ 3-4 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้นฝาง มอบหมายให้นายสุนันทา โรจนชาลี และนายมนวัฒน์ บุณยพรหม นวส.ชำนาญการ เข้ารับการอบรมการทำแผ...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านฝางประจำเดือนกันยายน 2561

วันที่ 3 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายชุมพล บุญวิเศษ นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการพร้อมส่วนราชการระดับ...

เกษตรบ้านฝางศึกษาดูงานโครงการสร้างรายได้จังหวัดเลย

วันที่ 1 กันยายน 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมศึกษาดูงานกับคณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอและระดับจังห...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (wm) ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์...

เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมงานบำเพ็ญกุศลและฌาปณกิจ คุณพ่อท่านเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมงานบำเพ็ญกุศลและฌาปณกิจศพคุณพ่อปาน ขอดจันทึก คุณพ่อท่านเกษตรจังหวัดขอนแก่น ม...

ร่วมติดตามโครงการพร้อมคณะทำงานมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตำบลป่ามะนาว

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง มอบหมายให้นายประไพ คำสงค์ นวส .ชำนาญการ ร่วมติดตามโครงการพร้อมคณะทำงานมาตรการพัฒน...

ร่วมติดตามโครงการพร้อมคณะทำงานมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตำบลป่ามะนาว

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยนายประไพ คำสงค์ นวส .ชำนาญการ ร่วมติดตามโครงการพร้อมคณะทำงานมาตรการพัฒนา...

ร่วมติดตามโครงการพร้อมคณะทำงานมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตำบลบ้านฝาง

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมติดตามโครงการพร้อมคณะทำงานมาตรการพั...

ติดตามโครงการพร้อมคณะทำงานมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO อำเภอบ้านฝาง)

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมติดตามโครงการพร้อมคณะทำงานมาตรการพั...

ร่วมประชุมพิจารณาตัวแทนเข้าประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ปี 2561

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ เกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมประชุมพิจารณาการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ปี 2561 ...